MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Vårt företag eftersträvar, planerar och verkar för att hälsa, miljö och resurssnålhet beaktas, vidare att miljökrav uppfylls för att nå en successivt förbättrad miljö. 

Miljön ska inte ytterligare belastas, inte heller ska en negativ miljöpåverkan fortsätta som medför ohälsa för beställare, brukare eller framtida generationer.
Miljömedvetenhet präglar företaget i det interna arbetet och i materialhanteringen.

Kvalitets- och miljöarbetet grundas på en fastlagd organisation med anpassade rutiner, krav och kontrollfunktioner för det specifika uppdraget.

VÅRT MILJÖSYSTEM OCH MILJÖMÅL

Miljömål samt åtgärder fastställs av företagsledningen tillsammans med miljöansvarig. Det dokumenteras i verksamhetens miljöpolicy som är en del av en kontinuerlig process av ständig förbättring. 

Varje anställda är inte bara medveten om vår policy utan också engagerad att blir en aktiv del i omsättningen av våra miljömål.

SYFTET MED VÅR MILJÖPOLICY

  • HA KONTROLL ÖVER GUDMUND ISRAELSSON INGENJÖRSBYRÅ AB OCH NYLIN & MYHRBERG GISRAELSSON AB MILJÖPRESTANDA
  • FORTLÖPANDE FÖRBÄTTRA MILJÖARBETE
  • BEVAKA OCH BEAKTA OMVÄRLDENS KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR
  • FINNA BESPARINGAR SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED MILJÖFRÅGOR
  • HA UNDERLAG FÖR KOMMUNIKATION MED KUNDER OCH UNDERKONSULTER